Splošni pogoji poslovanja

Dobavni in plačilni pogoji

1. Veljavnost teh pogojev

Spodaj navedeni pogoji veljajo ob izključitvi vseh drugih pogojev poslovanja za poslovne odnose z naročnikom. Dogovori, ki spreminjajo te pogoje ali jih dopolnjujejo, dodatni dogovori kot tudi pogoji naročnika so veljavni samo, če so z naše strani pisno potrjeni. Trgovski zastopniki in trgovski potniki ne smejo dajati za nas zavezujočih izjav ali jih sprejemati.

2. Ponudbe, dokumenti
Naše ponudbe so neobvezne. Tehnični podatki v prospektih, katalogih, tiskovinah, oglasih, obvestilih in cenikih ustrezajo stanju stvari v času
izdaje in so samo približni. Dokumenti, ki spremljajo ponudbo, ne predstavljajo garancije vsebine ali trajnosti naših storitev. Služijo naročniku le za orientacijo in ne smejo biti posredovani tretjim osebam.

3. Zahtevki (naročila)
Zahtevki so za naročnika obvezujoča. Nas zavezuje le naše pisno potrdilo. Če je naročnik netrgovec, velja zahtevek kot sprejet, če v 20 dneh ne zavrnemo njegove potrditve.

4. Cene in plačilo
Vse cene veljajo franko tovarna Rosenfeld, razen embalaž, poštnina, tovornina in zavarovanje. Pri trajnih dolžniških razmerjih si pridržujemo pravico popraviti cene skladno z § 313 BGB, če se posamezni stroškovni dejavniki spremenijo do izvršitve naših storitev. V tem primeru se cena spremeni skladno s spremenjenimi stroškovnimi dejavniki. Če se cena spremeni za več kot 5 %, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Po preteku 4 mesecev se lahko cena spremeni pri vseh pogodbah. Dobave blaga se izvršijo v 10 dneh
s skontom v višini 2 %, plačljivo v 30 dneh neto na naš račun (merodajen je dobropis). Izpolnitveni pomočniki, trgovski zastopniki, svetovalci in trgovski potniki nimajo pravice
do sprejemanja plačil in dogovorov za odložitev plačila. Naročnik nima pravice niti do retencijske pravice do plačil zaradi nasprotnih zahtevkov, ki ne temeljijo na tem pogodbenem razmerju
niti do pobota s terjatvami, ki jih izpodbijamo ali še niso pravnomočno ugotovljene. V primeru neupoštevanje plačilnih pogojev ali okoliščine, ki nakazujejo zmanjšanje kreditne sposobnosti naročnika, smo upravičeni do takojšnje zapadlosti vseh naših terjatev, ne glede na sprejete menice. Poleg tega smo v teh primerih upravičeni dobaviti blago samo še po prejemu predplačila ali predložitvi varščine ter po ustrezno podaljšanem roku odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. Kraj izpolnitve je sedež naših bančnih ustanov, kot so navedene na naših računih.

5. Doplačila pri manjših količinah, Večje, manjše dobave
Za manjša naročila veljajo naslednja doplačila za obdelavo:
do EUR 50,00 = EUR 10,00
EUR 50,01 do EUR 100,00 = EUR 7,50 Pri
konstrukcijah po meri je 
dovoljeno odstopanje glede števila kosov pri vsaki dobavi do 10 %.

6. Lastninski pridržek
Pridržujemo si lastninsko pravico za dobavljeno blago do plačila kupnine. V komercialnem poslovanju pa preneha naša lastnina šele, ko so poravnane vse pravice, nastale iz poslovnega odnosa do naročnika. Morebitna obdelava se izvede s strani naročnika za nas. Pri nadaljnji predelavi ali povezavi z drugimi vrstami blaga si pridobimo solastniški delež v višini naše vrednosti blaga. Če je naročnik nadaljnji prodajalec, lahko blago s pridržkom prodaja s komisijsko prodajo. Druge vrste razpolaganja niso dovoljene. Naročnik nam že vnaprej odstopi terjatve, do katerih ima pravico iz naslova nadaljnje prodaje v višini vrednosti računa blaga
s pridržkom. Naročnik je pooblaščen za izterjavo odstopljenih terjatev. Na našo zahtevo mora svojim dolžnikom naznaniti odstop terjatve. Pooblastilo naročnika za razpolaganje z blagom s pridržkom in za izterjavo odstopljenih terjatev ugasne v primeru neizpolnjevanja plačilnih pogojev, ustavitve plačil
kot tudi pri meničnih in čekovnih ugovorih. V takšnih primerih smo upravičeni vzeti blago s pridržkom v posest. Pri tem nastale stroške nosi naročnik. Nameravane in izvršene posege tretjih oseb po blagu s pridržkom ali po odstopljenih terjatvah mora naročnik nemudoma sporočiti. Intervencijske stroške nosi naročnik.
Če vrednost nam danih varščin in terjatev presega skupaj za več kot 20 %, smo na zahtevo naročnika dolžni sprostiti prej navedene varščine.

7. Dobavni roki, zamude
Če zaradi nepredvidljivih dogodkov ali takšnih, ki so brez naše krivde kljub dopustni skrbnosti neizogibni, storitev ne moremo pravočasno izpolniti, se podaljša ustrezni rok. Nove termine je potrebno dogovoriti sporazumno. Rok dobave začne teči s posredovanjem naše pisne potrditve naročila, vendar šele po prejemu dogovorjenega predplačila, posredovanju celotne za izvedbo naročila potrebne dokumentacije in po razjasnitvi vseh tehničnih podrobnosti. Naročnik je dolžan izpolniti vse zgoraj navedene pogoje za pravočasno izvedbo poslov. Dogovorjeni dobavni roki veljajo kot upoštevani, če izrečemo pripravljenost za izpolnitev storitve.

8. Odprema blaga, prenos tveganja
Vsako tveganje preide na naročnika najkasneje, ko blago zapusti naše prostore. To velja tudi, če se prevoz izvede z našimi lastnimi prevoznimi sredstvi. Če pride do zamude odpreme zaradi okoliščin, za katere ne moremo odgovarjati, preide vsako tveganje na naročnika od dneva, ko je blago pripravljeno za odpremo. Če naročnik predmetov dobave ne prevzame takoj ob njihovi pripravljenosti za odpremo, jih skladiščimo po naših zmožnostih na njegovo tveganje. Takšno skladiščenje naročnika ne odvezuje od njegove plačilne dolžnosti, ki nastopi v trenutku pripravljenosti blaga.

9. Dolžnost pregleda in reklamacije
Naročnik mora naše storitve nemudoma pregledati in pisno sporočiti pomanjkljivosti najkasneje 14 dni po prejemu blaga oz. izpolnitvi na kraju namembnosti. V primeru nepravočasno posredovanega ugovora ali reklamacije veljata dobava in storitev kot potrjeni. Skrite napake je potrebno reklamirati najkasneje 14 dni po njihovem odkritju.

10. Garancija, odgovornost za napake
Garancijski rok znaša 12 mesecev. Če je dobava/storitev pomanjkljiva, ima naročnik pravico do popravila v garancijskem roku ali nadomestne dobave. Imamo pravico odkloniti popravilo ali nadomestno dobavo, če je to povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Če napake ni možno odpraviti z naslednjim popravilom, lahko naročnik prekliče nakup ali zahteva zmanjšanje kupnine in nadomestilo škode skladno s točko 11. Pravice naročnika iz naslova odgovornosti za napake pri nakupu prenehajo, če nam ne da potrebnega časa in priložnosti za odstranitev napak v okviru normalnega časa poslovanja. Garancija odpade, če napake nastanejo zaradi posegov oseb, ki nimajo našega pooblastila za odpravo napak. Zgoraj navedena garancija se uveljavi samo v obsegu in višini, kot bi nastala, če bi kupljena stvar bila dostavljena na sedež ali podružnico naročnika. V kolikor se stroški zaradi tega, ker se kupljena stvar dostavi na drugi kraj, povečajo, nosi dodatne stroške naročnik.

11. Druge pravice do odškodnine
Druge odškodninske pravice naročnika do nas in naših izpolnitvenih pomočnikov so izključene, še posebej pravica do nadomestila škode, ki ni nastala na samem predmetu dobave. To ne velja v primerih naklepa, grobe malomarnosti ali napačno zatrjevanih lastnosti kot tudi ne v primerih, v katerih se po zakonu o jamstvu za proizvode v primeru napak dobavljenega predmeta jamči za osebno ali stvarno škodo na predmetih za zasebno rabo. V primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti, ogrožanja življenja, telesa in zdravja, se jamči tudi v primeru malomarnosti.

12. Klavzula o veljavnosti
Če so posamezna določila navedenih pogojev neveljavna ali to postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih dogovorov.

13. Sodna pristojnost, uporabljeno pravo
Sodno pristojnost ima pristojno sodišče v kraju Balingen. Velja pravo Republike Nemčije ob izključitve Konvencije Združenih narodov o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG